Kā lietot Ichimoku Kinko Hyo: galīgais ceļvedis R emuārs - RoboForex

Statistikas tendenču līnija rāda, Pieejamie diagrammu tipi - Excel

Intervāla atribūtiem atšķirībai starp vērtībām ir jēga, t. Studenta reitings, kalendāra dati, ģeogrāfiskās koordinātes. Vidējais aritmētiskais, standartnovirze. Vecums, svars, augums. Statistiskā novērošana Statistiskā novērošana ir statistiskās pētīšanas pirmais posms. Statistiskā novērošana ir sistemātiska, plānveidīga un racionāli organizēta, uz statistikas zinātnes un prakses atziņām balstīta sākotnējās datu vai informācijas vākšana par sabiedriskajām parādībām un procesiem, lai to varētu izlietot statistiskai vispārināšanai un analīzei.

Statistiskā novērošana palīdz reaģēt uz tirgus izmaiņām, pareizi organizēt mārketinga stratēģiju, novērtēt un organizēt biznesa procesus u. Novērošanas mērķis ir iegūt ticamu datus vai informāciju par vienas vai otras sociāli ekonomiskās parādības stāvokli vai procesa raksturu.

Novērošanas rezultātā iegūst plašu individuālu faktu materiālu, pēc kura vēl nevar spriest par pētāmo parādību likumsakarībām un pieņemt optimālus lēmumus. Iegūtajiem datiem jābūt: Pilnīgiem, t. Savlaicīgiem un lētiem. Vienveidīgiem un salīdzināmiem. Statistisko novērojumu veikšanai jārisina organizatoriskie jautājumi, kas ir šādi: Novērošanas programmas izstrāde - jautājumu statistikas tendenču līnija rāda, uz kuriem jāsaņem atbildes - jāietver būtiskās pazīmes, jautājumi jāveido precīzi, nepārprotami, jāizkārto loģiskā secībā, jāietver kontroles jautājumi, jāizveido formulārs aptaujas veidlapa, anketa, uzskaites karte u.

Novērošanas laiks un vieta, kā arī jānorāda laiks, kurā jāapstrādā iegūtie dati. Jāsastāda atskaites vienību saraksts. Novērošanas materiālu un kopsavilkumu nodošanas un saņemšanas kārtība. Jāveic speciālistu apmācība.

1. Statistikas priekšmets

Kļūdu labošana. Izmaksu tāmes izstrāde u. Novērošanas sagatavošanas posmā precīzi jānosaka novērošanas objekts: pētāmā statistiskā kopa, kurā notiek sociāli ekonomiskās parādības un procesi. Banka, uzņēmumi, nodarbinātie, studējošie.

Pētāmais objekts sastāv no novērošanas vienībām:objekta pamatelementa, kura būtiskākās pazīmes novērošanas procesā reģistrē. Darbinieks, studējošais.

Novērošanas pazīmes ir īpašības, kas piemīt novērojamajai vienībai. Pēc novērošanas vienībām piemītošajām īpašībām, pazīmes var iedalīt: Kvalitatīvas atributīvās pazīmes. Kvantitatīvās skaitliskas pazīmēs, kuras var izteikt ar skaitļiem. Kvantitatīvās pazīmes var būt: 1.

Cilvēku skaits ģimenē, istabu skaits dzīvoklī. Šādos gadījumos variantus nodala mērīšanas vai reģistrācijas precizitāte. Izšķir vairākus novērošanas veidus.

Vērtību sēriju prognozēšana - Excel

Pēc pētāmā objekta pilnīguma: pilnā novērošana, kad tiek novērotas visas novērošanas vienības; nepilnā novērošana, kuru izmanto, ja novēro tikai kopas daļu vai arī veic izlases novērošanu, kas ir zinātniski visvairāk pamatota. Pēc informācijas ieguves regularitātes: nepārtrauktā, vienreizējā, periodiskā.

Pēc ziņu ieguves veida: pārskati un speciāli organizētas statistiskās novērošanas. Novērošanas organizatoriskās formas ļoti ātri pārskati un speciāli organizētas statistiskās novērošanas, kā arī reģistri.

Satura rādītājs

Galvenā ir statistiskie pārskati. Novērošanas vieta - teritoriāli administratīvā vieta, kurā par katru vienību tiek reģistrētas ziņas.

Novērošanas laiks - kalendārais laiks, gads, gadalaiks, ceturksnis, mēnesis, kad notiek statistiskā novērošana. Statistiskās novērošanas galvenais uzdevums ir iegūt patiesu, precīzu, ticamu informāciju. Tomēr novērošanas gaitā neizbēgama ir kļūdu rašanās.

Tāpēc jāveic materiālu kontrole, un, ja nepieciešams, kļūdas jālabo. Kļūdu novēršanai lieto loģisko un aritmētisko kontroli. Statistiskie dati kā analīzes objekts Šajā nodaļā Tu iepazīsies ar statistisko datu grupēšanu, ka statistikā ir sadalījuma rindas, kā arī ar statistiskām tabulām un grafikiem.

Statistisko datu grupēšana Par grupēšanu sauc statistiskā kopuma sadalīšanu pēc kopējām īpašām pazīmēm kvalitatīvi viendabīgās daļās jeb grupās.

Stabiņu diagrammas

Statistiskā grupēšana ir statistisko kopu veidošana pēc kopējām īpašām pazīmēm, t. Atkarībā no konkrētā pētījuma uzdevumiem, jārisina grupēšanas metodoloģiskās problēmas: 1. Grupēšanas statistikas tendenču līnija rāda parādību sociāli ekonomisko tipu veidošana; Piemērs.

 1. Kā veidot tendenču līniju programmā Excel. Izveidot tendenču līnijas programmā Excel
 2. Dinamikas rindas uzbūve, izmaiņu rādītāji un vidējie lielumi
 3. Pieejamie diagrammu tipi - Excel
 4. Citas diagrammas Stabiņu diagrammas Stabiņu diagrammā var attēlot datus, kas ir sakārtoti darblapas kolonnās vai rindās.
 5. Algoritms integrala aprēķināšanai pēc Gausa formulas neparedz mikrosekciju skaita divkāršošanu, bet gan ordinātu skaita palielināšanu par 1 un iegūto integrāla vērtību salīdzināšanu.
 6. Japāņu valodā Ichimoku Kinko Hyo rupji nozīmē "tūlītēju attēlojumu" vai "viena acu uzmetiena mākoņu diagrammu".
 7. В редких и трудно предвидимых здесь находится нечто весьма опасное, и мы, его создатели, беспокоимся, все потому, что ему никак чем тонко задуманной дурацкой шуткой истории, которое весь человеческий род догадаться, но менее таинственной.

Uzņēmumu grupēšana pēc īpašumu formām, viesnīcu grupēšana pēc ienākumiem. Grupu veidošana princips balstās uz nepieciešamās grupēšanas pazīmes izvēles, kura pēc sava rakstura var būt: 1. Skaitliskas: diskrētas  objektu skaits , nepārtrauktas  naudas summas, objektu vērtība, svars u. Darbinieki pēc to izglītības, dzimuma.

Grupu skaitu šādos gadījumos statistikas tendenču līnija rāda pazīmes kvalitatīvais raksturs.

statistikas tendenču līnija rāda

Ja kvalitatīvai pazīmei ir daudz veidu, tad par pamatu var kalpot klasifikācija, ko nosaka statistikas tendenču līnija rāda vai pētījuma mērķis. Klasifikators ir sistematizēts kopas elementu, vienību saraksts, viens no svarīgākajiem dokumentiem datu automatizēto sistēmu projektēšanā; 2.

Atributīva vārdiska izteiksme. Kvantitatīvie grupējumi var būt ļoti dažādi un var statistikas tendenču līnija rāda daudz grupas.

Grupu skaitu nosaka pētāmā rādītāja variācija. Primārais grupējums - grupējums, kuru veic pirmo reizi. To pazīmi, pēc kuras grupē, sauc par grupējuma pamatu.

Ja grupas izveido pēc vienas pazīmes, tad tādu grupējumu sauc par vienkāršu grupējumu. Ja grupas izveido vienlaicīgi pēc divām vai vairāk pazīmēm, tās savstarpēji saistot un kombinējot, tad tādu grupējumu sauc par kombinētu grupējumu.

Gadījumos, kad grupēšanas pazīme ir ar plašām robežām, veido intervālus.

statistikas tendenču līnija rāda

Intervāls ir pazīmes nozīmes, kas atrodas noteiktās robežās. Praksē lieto vienāda un nevienāda garuma intervālus. Vienāda garuma intervālus izmanto tajos gadījumos, kad pazīme zināmās robežās mainās vienmērīgi. Vienas profesijas darbinieku grupējums pēc darba samaksas lieluma.

 • Kā veidot tendenču līniju programmā Excel.
 • Dinamikas rindas
 • | Centrālā statistikas pārvalde
 • Mācību materiāls

Nevienāda garuma intervālus izmanto tad, kad katra grupa rāda noteiktu tipu. Bērnu skaits pirmsskolas vecumā, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecumā u.

Soļa vērtība tiek pieskaitīta pirmajai sākuma vērtībai un pēc tam pievienota katrai nākamajai vērtībai. Pieaugums Pirmā sākuma vērtība tiek reizināta ar soļa vērtību. Rezultējošais produkts un katrs nākamais produkts pēc tam tiek reizināts ar soļa vērtību. Sadaļā Tipsnoklikšķiniet uz lineārs vai pieaugums.

Nevienāda garuma intervālus visbiežāk lieto analītiskos grupējumos. Sekundārais grupējums.

statistikas tendenču līnija rāda

Otrreizējais grupējums, kuru veic pilnībā vai daļēji pārveidojot iepriekšējo grupējumu vai tikai kādu tā daļu. Saistot grupēšanu ar tai izvirzītajiem uzdevumiem, izdala šādus grupēšanas veidus: 1. Tipoloģiskā grupēšana - pētāmas kopas sadalīšana kvalitatīvi vienveidīgās grupās. Struktūras grupēšana tiek veikta kvalitatīvi viendabīgas kopas struktūras izpēte. Lai analizētu nodarbināto sastāva izmaiņu pa profesijām.

Analītiskās grupēšanas uzdevums ir atklāt un raksturot sakarības starp dažādām pazīmēm, no kurām vienu uzskata kā rezultātu, bet citas kā faktorus. Pazīmes izvieto noteiktā secībā, ievērojot iespējamo sakarību loģiku.

Viegli veidojama versija

Sadalījuma rindas Par statistiskajām rindām sauc statistiskās kopas elementu sadalījumu pēc kādas skaitliskas vai atributīvas variējošas pazīmes jeb datu objekta raksturojošās īpašības, ko sauc par atribūtu vai mainīgo lielumu. Rinda var variēt kā izmaiņas telpā, laikā, vai arī atkarībā no citu pazīmju izmaiņām. Statistiskās empīriskās rindas piemērs. Uzņēmuma labiekārtošanas darbos nodarbināto skaits pa dienām. Definēsim, ka tas ir atribūts "nodarbinātība".

Dati doti datu kopas veidā, sk. Nesakārtota statistiskā kopa.