Iespējas nodokļu parādu risināšanai

Iespējas no termiņa. TERMIŅA PAGARINĀŠANA

Biežāk uzdotie jautājumi

Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Iespējas no termiņa Māris Kaparkalējs, LV Ekonomiskās krīzes apstākļos daudzi komersanti un komercsabiedrības izjūt spriedzi, jo nav skaidrības par rītdienu, par nodokļu politiku.

Uzņēmumos pieaug šaubīgo debitoru skaits, kas savukārt rada apstākļus, kas liedz norēķināties ar kreditoriem, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienestu. Ko darīt uzņēmumam, ja nevar laikus samaksāt nodokli?

iespējas no termiņa

Termiņu pagarināšana un atlikšana Viens no iespējamiem risinājumiem gadījumos, kad uzņēmums nespēj samaksāt termiņā nodokli, ir vērsties ar pamatotu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā VID.

Tomēr jāņem vērā, ka VID ir tiesības, nevis pienākums pagarināt nodokļu nomaksas termiņu.

iespējas no termiņa

Kārtējie nodokļi Valsts ieņēmumu dienests var: 1 pagarināt kārtējo nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņu līdz trijiem mēnešiem. Nodokļu maksātājam motivētais iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās.

iespējas no termiņa

Citi budžetos ieskaitāmie maksājumi ir valsts nodevas un soda naudas. Arī šos maksājumus var pagarināt līdz trim mēnešiem; 2 atkārtoti pagarināt līdz trijiem mēnešiem nokavēto nodokļu samaksas termiņu, ja iepriekšējā pagarinājuma laikā samaksāti ne mazāk kā 20 procenti no nodokļu parāda summas.

Šobrīd man nav iespējas samaksāt. Vai varu pagarināt apmaksas termiņu vai maksāt pa daļām?

Nodokļu maksātājam jāiesniedz iesniegums VID nodaļā pēc juridiskās adreses, pirms ir beidzies nokavētā maksājuma pagarinājuma termiņš. Ja netiek veikti kārtējie nodokļu maksājumi likumos noteiktajos termiņos, tad šo atvieglojumu VID ir tiesīgs nepiešķirt.

 • Šobrīd man nav iespējas samaksāt. Vai varu pagarināt | Tele2
 • Bināro opciju pulkstenis
 • Ja nepieciešama detalizētāka informācija par valstu noteiktajiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām personas vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā.
 • Pakalpojumu apmaksas iespējas | A Slimnīca
 • Latvijas valsts portāls
 • Informācija par pārceltajiem pasākumiem Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk pēc ārkārtas situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - Termiņa pagarināšana
 • COVID aktualitātes | pcalmagroup.com

Ja nodokļu maksātājs neievēro VID lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, VID ir tiesības atcelt lēmumu par iespējas no termiņa termiņa pagarināšanu. Attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek iespējas no termiņa pašvaldību budžetā, lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība.

Pakalpojumu apmaksas iespējas

Audita parādi Audita rezultātā aprēķinātos nodokļus, arī aprēķināto kavējuma naudu un soda naudu VID var arī  sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam. Šajā gadījumā uzņēmumam jāiesniedz VID iesniegums trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās.

Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām: \

Iespējas no termiņa jāiesniedz bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu. Ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz 10  latu, VID attiecībā uz šo nodokli ir tiesības arī pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātājam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu.

Nepārvarama vara Kā viens no īpašiem gadījumiem ir iespēja sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara šajā gadījumā uzskatāma par sekām, kas radušās politiska lēmuma rezultātā.

Nokavētie nodokļi Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam iespējas no termiņa arī nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

COVID-19 aktualitātes

Šajā gadījumā nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu VID iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Par parāda nomaksas grafiku jāvienojas ar VID. VID vērtējums Lai uzņēmums varētu saņemt VID piekrišanu pagarināt kārtējo nodokļu samaksas termiņu vai sadalīt termiņos un atlikt uz iespējas no termiņa gadu audita rezultātā aprēķinātos nodokļus, VID izvērtē maksātāja faktisko finansiālo stāvokli.

iespējas no termiņa

Ne visos gadījumos VID piešķir nodokļu maksātājam iespēju nemaksāt nodokli likumos paredzētajā termiņā. Taču lielākoties tomēr VID ir ļoti pretimnākošs un izprot nodokļu maksātāju grūtības.

iespējas no termiņa

Tomēr jāņem vērā arī šādi faktori, ko ievēro VID, piešķirot nodokļu maksātājam termiņu pagarinājumus: 1 vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus; iespējas no termiņa vai nodokļu maksātājam agrāk ir ticis piešķirts nodokļu maksājumu pagarinājuma termiņš un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus; 3 vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus; 4 vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 5 vai pēdējās nodokļu revīzijas audita laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

Ja kādas no šīm prasībām netika ievērotas, VID var nepiešķirt termiņa pagarinājumu. Kavējuma nauda Termiņa pagarināšanas atlikšanas, sadalīšanas gadījumos, izņemot nepārvaramas varas gadījumus, tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no 0,05 procentiem par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa laikā.

iespējas no termiņa

Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai atkārtoti pagarinājis, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. Bieži grāmatvedis vai uzņēmuma vadība ir neizpratnē, kādēļ parāds nesamazinās atbilstoši iemaksātajai naudai. Tas ir tāpēc, ka tiek dzēsta daļa no parāda, daļa no kavējuma naudas.

TERMIŅA PAGARINĀŠANA

Līdz ar to atlikumā veidojas parāda summa, kam atkal tiek rēķināta kavējuma naudas. Tiesiskā aizsardzība Šajos likumos noteikta kārtība, kādā veidā ierobežotas maksātspējas gadījumā uzņēmums, kura nodoms ir atjaunot un turpināt saimniecisko darbību, var uzsāk tiesiskās aizsardzības procesu, tostarp arī nodokļu parādu jomā.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 4. Atbilstoši šā likuma 4. Maksātnespējas likuma

 • Iespējas nodokļu parādu risināšanai - LV portāls
 • Nopelnīt naudu bērniem internetā 13 gadus veci
 • Attēlotā redakcija Citi ar Covid izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā " Covid " un " Covid pašvaldībās ".
 • Biežāk uzdotie jautājumi
 • Двери не будут открываться; движущиеся он наверняка скажет, что если огромных колонн достаточно долго, чтобы трудно было поверить, что все это -- работа стихии.