Preču zīmju datubāzes

Zīmju tirdzniecība. izvelne | Transportlīdzekļa numura zīmes | Transportlīdzeklis

kā jūs nopelnījāt naudu krīzes laikā eiro auto tirdzniecība

Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Eiropas Savienības birojs — Eiropas Savienības aģentūra, kas veic Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu reģistrāciju, kā arī pilda citas ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītas funkcijas Eiropas Savienībā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes C pielikums.

Likuma mērķis un zīmju tirdzniecība joma 1 Likuma mērķis ir nodrošināt tiesisko aizsardzību tiesībām uz preču zīmi, sertifikācijas zīmi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādi. Vispārīgo regulējumu, kas attiecas uz reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām Patentu valdē, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums.

Teritorialitātes un prioritātes principi 1 Ar preču zīmi saistītās tiesības aizsargā, ievērojot teritorialitātes un prioritātes principus. Prioritātes pierādīšana ir agrāko tiesību īpašnieka pienākums.

Transportlīdzeklis

Apzīmējums, kas var veidot preču zīmi 1 Preču zīmi var veidot apzīmējums, kas atbilst šādām prasībām: 1 tam piemīt atšķirtspēja zīmju tirdzniecība tāds raksturīgo īpašību kopums, kas attiecīgo preču vai pakalpojumu patērētājiem nodrošina iespēju atšķirt ar šo preču zīmi marķētās preces vai pakalpojumus no tādiem, kuriem ir cita izcelsme. Apzīmējuma atšķirtspēja ir atkarīga no apzīmējuma rakstura, no attiecīgo preču vai pakalpojumu rakstura, saimnieciskās darbības nozares īpatnībām, kā arī no šo preču vai pakalpojumu patērētāja uztveres; 2 to preču zīmju reģistrā var atveidot tā, ka var skaidri un nepārprotami noteikt, kas ir preču zīmes īpašniekam piešķirtās aizsardzības priekšmets.

Šajā kategorijā ietilpst zīmes, kas sastāv tikai no grafiskiem elementiem, zīmju tirdzniecība zīmes, zīmju tirdzniecība sastāv no vārdiskiem un grafiskiem elementiem; 3 telpiska zīme, ja to veido telpisks apjoms, preces vai tās iesaiņojuma zīmju tirdzniecība vai tā šādu objektu ietver; 4 novietojuma zīme, ja to veido īpašais veids, kādā tā novietota uz preces vai piestiprināta pie tās; 5 ornamenta zīme, ja to veido tikai regulāri atkārtoti elementi; 6 krāsu zīme, ja to veido tikai viena noteikta krāsa bez kontūrām krāsa pati par sevi vai krāsu salikums bez kontūrām; 7 skaņu zīme, ja to veido noteikta skaņa vai skaņu kombinācija; 8 kustību zīme, ja to zīmju tirdzniecība tās elementu kustība vai stāvokļa maiņa vai tā šādus elementus ietver; 9 multivides zīme, ja to veido attēla un skaņas kombinācija vai tā šādus elementus ietver; 10 hologrāfiska zīme, ja to veido elementi ar hologrāfiskām pazīmēm.

visneparastākie veidi, kā nopelnīt naudu ziņu tirdzniecības stratēģiju binārās opcijas

Preču zīmes reģistrācijas atteikums vai atzīšana par spēkā neesošu 1 Preču zīmes reģistrāciju var atteikt vai atzīt par spēkā neesošu, pamatojoties uz absolūtajiem vai relatīvajiem pamatiem. Absolūtie pamati preču zīmes reģistrācijas atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu 1 Preču zīmju tirdzniecība nereģistrē, bet, ja tā reģistrēta, šo reģistrāciju kas ir varavīksnes variants par spēkā neesošu, ja reģistrācijai pieteiktais apzīmējums: 1 neatbilst šā likuma 4.

8 vietas Ceļu Satiksmes Drosības Direkcijas braukšanas eksāmenā, kur ir jāveic pārkārtošanās manevrs

Agrāka preču zīme kā relatīvais pamats reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu 1 Preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja: 1 šī preču zīme ir identiska citas personas agrākai preču zīmei un preces vai pakalpojumi, kuriem tā reģistrēta, ir identiski precēm vai pakalpojumiem, kuriem ir reģistrēta agrākā preču zīme; 2 sakarā ar šīs preču zīmes identiskumu vai līdzību citas personas agrākai preču zīmei un attiecīgo preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji minētās preču zīmju tirdzniecība sajauc vai uztver iespēja tirgoties savstarpēji saistītas.

Plaši pazīstama preču zīme kā absolūtais un relatīvais pamats reģistrācijas atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu 1 Preču zīmes zīmju tirdzniecība var atteikt, bet, ja preču zīme ir reģistrēta, šo reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja šajā preču zīmē sajaucami atveidota, imitēta, tulkota vai transliterēta tāda zīmju tirdzniecība zīme, kas pirms pieteiktās apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma, ja tai pamatoti pieprasīta prioritāte, ir bijusi Latvijā plaši pazīstama preču zīme attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem.

Biežāk uzdotie jautājumi: preču zīmes komercdarbībā Baltijā un Baltkrievijā

Plaši pazīstama preču zīme var arī nebūt reģistrēta. Preču zīme ar reputāciju kā relatīvais pamats reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu Preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja preču zīme ir identiska vai līdzīga agrākai un reģistrētai preču zīmei šā likuma 7. Citas agrākas tiesības kā relatīvais pamats reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu 1 Preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, pamatojoties arī uz to, ka cita persona pirms zīmju tirdzniecība apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma datuma vai prioritātes datuma, ja tai pamatoti pieprasīta prioritāte, zīmju tirdzniecība kādas citas tiesības, kuras zīmju tirdzniecība aizliegt šīs zīmju tirdzniecība zīmes lietošanu.

Ierobežojumi reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu 1 Attiecīgais iesniegums Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē vai prasības pieteikums tiesā par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, kas pamatots ar agrāku preču zīmi, netiek apmierināts, ja tas netiktu apmierināts vēlākās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma datumā vai — attiecīgā gadījumā — prioritātes datumā, jo: 1 agrākās preču zīmes īpašnieks nav pierādījis, ka viņa preču zīme, kuru sākotnēji varētu atzīt par spēkā neesošu saskaņā ar šā likuma 6.

Tiesību ierobežojumi tiesību zaudēšana samierināšanās dēļ 1 Ja šā likuma 7. Tiesību uz preču zīmi subjekts Preču zīmes īpašnieks var būt: 1 fiziskā persona; 2 juridiskā persona; 3 personu apvienība, ja tā spēj iegūt tiesības un zīmju tirdzniecība tirdzniecība pienākumus, tostarp slēgt darījumus un būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.

Kā reģistrēt preču zīmi

Preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības 1 Neskarot citu personu agrākas tiesības, kas noteiktas šā likuma 7. Izņēmuma tiesības aizliegt sagatavošanas darbības attiecībā uz iepakojuma vai citu līdzekļu lietošanu Ja pastāv risks, ka iepakojums, etiķetes, birkas, drošības vai autentiskuma elementi vai ierīces vai citi līdzekļi, kuri ir marķēti ar preču zīmi, tiks lietoti saimnieciskajā apritē ziņu tirdzniecības padomnieks ar precēm vai pakalpojumiem un šāds lietojums būs pretrunā ar preču zīmes īpašnieka tiesībām, kas minētas šā likuma Izņēmuma tiesības attiecībā uz precēm, kas netiek izlaistas brīvā apgrozībā 1 Neskarot citu personu agrākas tiesības, kas noteiktas šā likuma 7.

Izņēmuma tiesību spēkā stāšanās Preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības attiecībā pret citām personām stājas spēkā ar dienu, kad oficiālais paziņojums par preču zīmes reģistrāciju publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

Preču zīmes zīmju tirdzniecība reputāciju īpašnieka izņēmuma tiesības 1 Tādas reģistrētas preču zīmes īpašniekam, kurai ir reputācija Latvijā, papildus šā likuma Plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka zīmju tirdzniecība tiesības 1 Latvijā plaši pazīstamas preču zīmes īpašniekam ir zīmju tirdzniecība aizliegt citām personām saimnieciskajā apritē lietot jebkuru apzīmējumu, kurā sajaucami atveidota, imitēta, tulkota vai transliterēta plaši pazīstama preču zīme, saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kuri ir identiski vai līdzīgi precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas plaši pazīstama preču zīme.

pcalmagroup.com – Ceļa zīmes un norādes. Izgatavošana| SIA “Troja” – Rīgā un Cēsīs

Preču zīmes atveidošana uzziņu krājumos 1 Ja reģistrētas un spēkā esošas preču zīmes atveidojums vārdnīcā, enciklopēdijā vai citā drukātā vai elektroniskā uzziņu krājumā rada iespaidu, ka tas ir sugasvārds vispārīgs jēdziens attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuriem preču zīme reģistrēta, zīmju tirdzniecība preču zīmes īpašnieka pieprasījuma uzziņu krājuma izdevējs publicētājs nodrošina, lai preču zīmes atveidojumam elektroniskā uzziņu krājumā nekavējoties, bet drukātā materiālā — ne vēlāk kā nākamajā krājuma izdevumā būtu pievienota norāde, ka tā ir reģistrēta preču zīme.

Brīdināšana par tiesībām uz preču zīmi 1 Preču zīmes īpašniekam ir tiesības blakus spēkā esošai reģistrētai preču zīmei likt apzīmējumu — aplī ietvertu burtu R vai tekstu, kas brīdina par preču zīmes reģistrāciju.

iespējas darbībā kā nopelnīt naudu no naudas

Preču zīme, kas reģistrēta uz īpašnieka aģenta vai pārstāvja vārda 1 Ja preču zīmi uz sava vārda bez tās īpašnieka atļaujas ir reģistrējis īpašnieka aģents vai pārstāvis, preču zīmes īpašnieks ir tiesīgs: 1 aizliegt savam aģentam vai pārstāvim lietot preču zīmi; 2 pieprasīt, lai zīmju tirdzniecība zīme tiktu nodota viņam. Nereģistrēta preču zīme 1 Saimnieciskajā apritē var lietot nereģistrētas preču zīmes.

Kā reģistrēt preču zīmi | Latvijas Republikas Patentu valde

Tiesību uz preču zīmi ierobežojumi 1 Preču zīmes īpašnieks nav tiesīgs aizliegt citai personai saimnieciskajā apritē lietot šādas ziņas vai apzīmējumus: 1 šīs personas pašas vārdu, uzvārdu un adresi; 2 apzīmējumus vai norādes, kam nav atšķirtspējas; 3 ziņas un norādes par šīs personas preču un pakalpojumu veidu, kvalitāti, daudzumu, lietojumu funkcionālo uzdevumuvērtību, ģeogrāfisko izcelsmi, preču izgatavošanas vai pakalpojumu sniegšanas laiku vai citām preču un pakalpojumu īpašībām; 4 preču zīmi, lai identificētu preces vai pakalpojumus, kas pieder minētās preču zīmes īpašniekam, vai norādītu uz tiem, īpaši tad, ja preču zīmes lietošana ir vajadzīga, lai norādītu paredzēto preces vai pakalpojuma izmantošanas nolūku, jo īpaši piederumu vai rezerves daļu veidā.

Tiesību izsmelšana 1 Preču zīmes īpašnieks nav tiesīgs aizliegt lietot savu preču zīmi saistībā ar precēm, kuras tirgū Eiropas Ekonomikas zonā ar šo preču zīmi laidis viņš pats zīmju tirdzniecība cita persona ar viņa piekrišanu.

Tiesību ierobežojumi saistībā ar preču zīmes neizmantošanu 1 Ja piecu gadu laikā no preču zīmes reģistrācijas procedūras pabeigšanas dienas šīs preču zīmes īpašnieks nav uzsācis tās faktisku izmantošanu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta, vai ja šāda izmantošana reģistrācijas spēkā esības laikā tika pārtraukta vismaz uz piecu secīgu gadu laikposmu, uz preču zīmi attiecas šā likuma Ja šāda cita persona iebilst ar motivētu rakstveida ierunu pret preču zīmes īpašnieka tiesībām, tad viņam ir pienākums pierādīt, ka preču zīme ir faktiski izmantota piecu gadu laikposmā pirms prasības iesniegšanas dienas saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta un uz kuriem zīmju tirdzniecība atsauce prasībā, vai ka pastāv pienācīgs attaisnojums preču zīmes neizmantošanai, bet ņemot vērā nosacījumu, ka prasības celšanas dienā preču zīmes reģistrācijas procedūra ir bijusi pabeigta ne mazāk kā pirms pieciem gadiem.

uk opcijas ātras derības par binārām opcijām

Tiesību uz preču zīmju tirdzniecība raksturs 1 Tiesības uz preču zīmi, kas pamatotas uz reģistrāciju vai reģistrācijas pieteikumu, ir mantiskas izņēmuma tiesības, kas tiesiskā režīma ziņā pielīdzināmas kustamajai mantai Civillikuma izpratnē. Tās, ievērojot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, var atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi iekļaut privāttiesiskajā apgrozībā, un uz tām var vērst piedziņu.

Divām vai vairākām personām kopīgi piederošajām tiesībām uz preču zīmi ar nepieciešamajām izmaiņām piemērojami Civillikuma noteikumi par kopīpašumu, ciktāl šis likums neparedz citādi. Ja kāda no šīm personām atsavina savu domājamo daļu par labu trešajai personai, pārējām tiesīgajām personām ir pirmpirkuma tiesības, bet, ja tās nav bijis iespējams izlietot daļas pārdevēja vainas dēļ, zīmju tirdzniecība izpirkuma tiesības, kurām attiecīgi piemērojami Civillikuma noteikumi par izpirkumu.

Pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums zīmju tirdzniecība daļas pārdošanu nosūtīts visām tiesīgajām personām.

Drošības zīmes

Ziņas par izdarīto atzīmi rakstveidā paziņo iesniedzējam un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Ja tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process turpinās arī laikposmā pēc preču zīmes reģistrācijas, ziņas par to iekļauj Reģistrā un oficiāli publicē vienlaikus ar reģistrāciju vai iespējami īsā laikā pēc tam.

Ieinteresētā persona zīmju tirdzniecība maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu Reģistrā. Patentu valde ieraksta Reģistrā komercķīlas atzīmi, pamatojoties uz komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu.

Ceļa zīmes - Signum

Ziņas par izdarīto atzīmi paziņo preču zīmes īpašniekam un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Tiesību uz preču zīmi pāreja 1 Tiesības uz preču zīmi var pāriet, tostarp var tikt nodotas citai personai, attiecībā uz visu preču un pakalpojumu sarakstu, kuram preču zīme reģistrēta, vai tā daļu līdz ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmantoja šo preču zīmi, vai neatkarīgi no šā uzņēmuma.

tirdzniecības iespējas no nulles bināro iespēju tirdzniecības platformas bez ieguldījumiem

Izņēmuma tiesības, kas izriet no preču zīmes reģistrācijas, preču zīmes ieguvējs var izmantot pret citām personām ar dienu, kad ziņas par īpašnieka maiņu publicētas Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Ziņas par tiesību pāreju ietver preču zīmju datubāzē un publisko Patentu valdes tīmekļvietnē.

Preču zīmes licencēšana 1 Preču zīmes īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai savas preču zīmes izmantošanas tiesības attiecībā uz visu preču vai pakalpojumu sarakstu, kuram preču zīme reģistrēta, vai tā daļu. Atbilstoši licences zīmju tirdzniecība raksturam izņēmuma licence vai vienkārša licence preču zīmes tiesību izdevējpuse licenciārskā arī saņēmējpuse licenciāts uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.

Šādā kārtībā Reģistrā iekļauj un publicē arī ziņas par licences līguma zīmju tirdzniecība izbeigšanos vai grozījumiem licences līgumā.

kas ir ērču opcijas kurā vietnē vislabāk pelnīt naudu