Log in to Facebook | Facebook

Terminoloģijas iespējas

Krievu - latviešu enerģētikas terminu vārdnīca Priekšvards Pirmais šīs vārdnīcas izdevums eksemplāru lielā metienā iznāca Pagājušajos divos gados Latvijas Enerģētiķu savienības LES Enerģētikas terminoloģijas komisija veikusi terminoloģijas iespējas darbu vārdnīcas paplašināšanā un agrāk iekļauto terminu izvērtēšanā.

Tā kā Latvijas Republikas Terminoloģijas iespējas likuma realizāciju enerģētikas jomā apgrūtina pietiekami plašas un pieejamas terminoloģijas vārdnīcas trūkums, komisija un autoru kolektīvs izšķīrās par šīs vārdnīcas paātrinātu izdošanu, neraugoties uz to, ka vēl nav izstrādāta vārdnīcas latviski-krieviskā daļa un nav pilnībā izdiskutēti dažu krievu terminu tulkojumi.

Sagatavojot šo vārdnīcu, izmantota zinātniskā terminoloģijas iespējas un periodika, rokasgrāmatas un mācību grāmatas dažādās enerģētikas nozarēs, vairākas terminu vārdnīcas un enciklopēdijas. Darba tapšanas gaitā vērtīgus ierosinājumus izteikuši Rīgas ražošanas apvienības VEF, projektēšanas institūtu Laukuprojekts un Pilsētprojekts enerģētiķi, kā arī citi speciālisti.

Vārdnīcā materiāls dots alfabētiskā terminu vai salikto terminu pamatvārdu kārtojumā. Termini ar kopīgu pamatvārdu apkopoti ligzdās arī pēc alfabēta. Vajadzības gadījumā ligzdas sadalītas vairākās nozīmēs, homonīmiem pievienojot romiešu ciparus I, II utt. Terminu ligzdā pamatformā lietotais termins un tā tulkojums arī sinonīmiskie tulkojumi aizstāti ar tildi ~.

Sinonīmiskie tulkojumi cits no cita atdalīti ar komatu, bet tulkojumi, kam ir atšķirīga nozīmes nianse, — ar semikolu. Vārdnīcā nav ievietoti saliktie termini, kas abās valodās terminoloģijas iespējas veidoti no diviem vai vairākiem vienkāršiem terminiem un neveido jaunus, principiāli atšķirīgus jādzienus piem. Terminoloģijas iespējas saliktu terminu tulkojums iegūstams, tulkojot katru vienkāršo terminu atsevišķi. Ligzdās pēc iespējas pilnīgi doti saliktie termini, kurus veido pamatvārds ar dažādiem apzīmētājiem, bet nav dotas visas sastopamās šo apzīmētāju kombinācijas.

Priekšlikumus vārdnīcas papildināšanai un precizēšanai autori lūdz sūtīt Latvijas Enerģētiķu savienības Terminoloģijas komisijai; pasta adrese: LV—, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, Elektroapgādes katedrā, K. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā Vārdu un uzvārdu rakstību Latvijā reglamentē LR MK Šīs izdevums "Par vārdu un uzvārdu lietošanu terminoloģijas iespējas rakstību latviešu literārajā valodā" konkretizē "Noteikumus", dodot arī norādījumus par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā.

kā izvēlēties aktīvu binārās opcijas zināmie tiešsaistes ieņēmumi

Norādījumus izstrādājusi Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu grupa - A. Blinkena, 0.

Terminrades vadlīnijas

Bušs, I. Druviete, R. Grīsle, P. Kļaviņš, J. Kušķis, Z. Lasenberga, A. Lauzis, D. Markus, A. Miķelsone, J. Rozenbergs, M. Rudzīte, V. Skujiņa, A. Stelle, M. Stengrevica, V. Strautiņa, V. Šaudiņa, J. Atsevišķu nodaļu izstrādāšanā piedalījušies arī L. Balode lietuviešu personvārdu atveideT. Karma igauņu personvārdu atveide un A. Stafecka latgaliešu personvārdu rakstība. Konsultācijas par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību sniedz Valsts valodas konsultāciju dienests Latviešu valodas institūtā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, terminoloģijas iespējas.

Informācija par E. Drezena gadu piemiņas konferenci š. Svarīgas konsultācijas.

IEVADS Personas nosaukšanai lieto vārdus jeb priekšvārdus un uzvārdus, iesaukas un pseidonīmus, dažās valodās arī tēvvārdus. Latviešu valodas oficiālo personvārdu sistēmu veido tikai terminoloģijas iespējas un uzvārdi.

Oficiālos personvārdus lieto dokumentos, un tiem ir īpaša funkcija — personas juridiskās identificēšanas funkcija, ar ko tie atšķiras gan no sugasvārdiem, gan no citiem īpašvārdiem. Tāpēc personvārdu lietošanā un rakstībā nepieciešama precizitāte un konsekvence.

LZA TK protokols Nr. 2/1109 (08.05.2012.)

Mūsdienu dokumentos personvārdi jāraksta atbilstoši mūsdienu ortogrāfijas normām un gramatikas prasībām. Vārds un uzvārds ir valodas vienības—īpašvārdi, kas izmantoti personas nosaukšanai un rakstāmi ar lielo sākumburtu. Latviešu valoda pieder pie fleksīvajām valodām, kurās lokāmajām vārdu šķirām gramatiskās nozīmes — dzimti, skaitli un locījumu — izsaka ar lokāmajām galotnēm.

  • Par Terminoloģijas komisijas darbu gada… - Latvijas Vēstnesis
  • Nopirkt Bitcoin lietotni
  • Seminārs sviridova tirdzniecība
  • Kas ir labāks bizness vai tirdzniecība
  • Log in to Facebook | Facebook

Galotne ir atkarīga no konteksta, tātad mainīga. Personvārdus lieto gan pamatformā, t. Personvārdu galotnes izvēli nosaka latviešu valodas gramatikas likumi un normas.

Laidienu arhīvs

Latviešu valodā ir divi galvenie vārdu un uzvārdu lietošanas resp. Latviešu vārdu un uzvārdu sistēmas veidošanos ietekmējuši vēsturiskie apstākļi. Gandrīz gadus Latvijas teritorija bijusi citu tautu vācu, poļu, zviedru, krievu pakļautībā. Politiskā nošķirtība ietekmēja arī reliģisko un kultūras attīstību: Latgalē nostiprinājās katoļticība un slāvu ietekmes, Vidzemē un Kurzemē — luterticība un Rietumeiropas ietekmes. Atšķirīga reliģiskā un kultūras orientācija ietekmējusi arī personvārdu izvēli.

Etniskie un kultūras kontakti noteikuši arī to, ka starp latviešu vārdiem un uzvārdiem daudzi ir nākuši no citām valodām vai veidoti iespējas šodien piemērs citu valodu parauga.

Pirmie latviešu uzvārdi radušies lielakajās pilsētās jau Lielākajā Latvijas daļā uzvārdu devēji bija vācieši, un uzvārdu rakstība atbilda vācu valodas grafētikai un ortogrāfijai. Senākos personvārdus Latvijā pētījis un apkopojis E. BIese Latvijas Republikā Tika izstrādāti noteikumi par uzvārdu pareizu rakstību Latvijas dokumentos.

Rīgā,Nr. Kaut arī latviešu uzvārdi bijuši pakļauti pārmaiņām, to lietošanas mūsdienu normas pamatos izveidotas jau Plašākais mūsdienu latviešu uzvārdu krājums ir Terminoloģijas iespējas. Staltmanes "Latviešu antroponīmija", kas krievu valodā izdots Maskavā Siliņa "Latviešu personvārdu vārdnīca" Rīgā, Terminoloģijas iespējas kā latviešu rakstu valodas attīstības gaitā mainījušās dažas personvārdu, īpaši uzvārdu, lietošanas un rakstības normas, viens un tas pats vārds vai uzvārds dažādu laiku dokumentos var būt rakstīts dažādi, piemēram, Jehkab Zokke — Jakovs Cokke — Jēkabs Coke.

jaunākās ziņas par binārajām opcijām LLP Eureka Trading

Vienas ģimenes atšķirīgu dzimumu personām parasti atšķiras uzvārdu galotnes vai izskaņas Kalniņš — Kalniņa; Smiltnieks — Smiltniece, bet dažreiz uzvārdu galotnes var atšķirties viena un tā paša dzimuma personām pat vienā ģimenē piemēram, vīramāte Strausa, bet vedekla Strause.

Latvijas vēsturiskie apstākļi, citvalodu ietekme, kā arī pašas latviešu valodas attīstība, pareizrakstības normu maiņa arī pāreja no terminoloģijas iespējas ortogrāfijas uz jaunonovadu valodas īpatnības u. Svarīgi ir noteikt šo uzvārdu identitāti. Identi ir vienas un tās pašas ģimenes terminoloģijas iespējas uzvārdi un dažādos dokumentos ierakstītie viena un tā paša cilvēka uzvārda varianti, ja terminoloģijas iespējas ir šo uzvārdu celms. Dažādos dokumentos ieviesušos variantus var atzīt par viena un tā paša vārda resp.

Atbilstoši latviešu valodas personvārdu terminoloģijas iespējas un lietošanas prasībām latviešu valodā atveidojami un lietojami arī citvalodu personvārdi. Citvalodu personvārdu atveides pamatnoteikumi atrodami izdevumu sērijā "Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā", I—XV, Rīgā, Šie pamatnoteikumi atkārtoti un nepieciešamie precizējumi doti šajā instrukcijā.

Ko darīt ugunsgrēka gadījumā?

Ja dažādu valodu atšķirīgās rakstības un izrunas dēļ latviešu valodā pasēs atveidotā citvalodu personvārda forma apgrūtina oriģināl-formas identificēšanu, pārpratuma novēršanai var uzrādīt personvārdu oriģinālformu latīņalfabētiskajā rakstībā saskaņā terminoloģijas iespējas "Noteikumiem par Latvijas pilsoņu pasēm", piemēram, Džons Raits John WrightSjū Ellena Bogrāna Sue Ellen Beaugrande.

Personām, kas nav ne Latvijas pilsoņi, ne pastāvīgie iedzīvotāji, dokumentos blakus personvārdu atveidei latviešu valodā iekavās var uzrādīt personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā rakstībā.

opcijas citāts spekulatīvs stratēģijas piemērs, ņemot vērā opcijas

Arī citos tekstos aiz pirmoreiz minēta transkribēta citvalodu īpašvārda terminoloģijas iespējas vēlams dot oriģinālformu: Rajs Oldridžs Rye Aldridge. Bērniem, kuriem viens no vecākiem ir ārvalstnieks, dzimšanas apliecībā līdzās latviski rakstītiem personvārdiem iekavās var ierakstīt personvārdu oriģinālformu latīņalfabētiskajā rakstībā.

Laulības apliecībās laulātajai -amja viņi abi vai viens no viņiem ir ārvalstnieki, iekavās blakus personvārdu formai latviešu terminoloģijas iespējas pēc personas vēlēšanās var ierakstīt tā oriģinālformu latīņalfabētiskajā rakstībā. Starp citvalodu cilmes latviešu uzvārdiem sastopami arī tādi, kas neatbilst pašreizējiem atveides noteikumiem piem.

Šādiem uzvārdiem var saglabāt līdzšinējo dokumentu tradīcijai atbilstošo rakstību, izņemot gadījumus, kad uzvārda īpašnieks īpaši vēlas to mainīt vai līdzšinējais lietojums ir pretrunā ar mūsdienu latviešu valodas normām uzvārda gramatiskajā noformējumā, piem. Citvalodu cilmes latviešu priekšvārdi rakstāmi tā, kā tie saskaņā ar vecāku gribu ierakstīti vārda īpašnieka dzimšanas apliecībā, ja šis ieraksts nav pretrunā ar mūsdienu latviešu valodas normām.

Ja iespējami varianti, izvēli izdara persona, piem. Sarunas latviešu valodā Izdota Uz aicinājumu redakcija saņēma vairāk nekā vēstuļu, kurās ar parakstiem iedzīvotāji pieprasīja latviešu valodai valsts valodas statusu. Šīs vēstules ir vēstures un militārā personāla terminoloģijas iespējas ienākumi faktogrāfisks dokuments, kas rāda latviešu valodas stāvokli Grāmatā apkopota neliela daļa vēstuļu.

Tās pauž ne tikai formālu atbalstu latviešu valodai, bet arī dziļu personisku sāpi, līdzdomāšanu, cerību un rīcības gatavību, lai palīdzētu savai valodai. Tagad, kad pagājuši jau 10 gadi, kopš latviešu valodai valsts valodas statuss pieder, redzam, ka daudz kas ir tikpat aktuāls kā toreiz, īpaši saistībā ar valsts valodas likuma pieņemšanu, kad atkal latviešu valodas tiesības apdraud Damokla zobens.