Steidzami ieņēmumi tīklā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. Par savienojuma pabeigšanas publiskā mobilā telefonu tīklā tarifa augšējo robežu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpmāk - Regulatorslai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma mērķi un īstenotu kompetenci, kas noteikta Elektronisko sakaru likuma 8.

Regulatora Konsultāciju dokumentā sniegta informācija par plānoto savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifu augšējās robežas noteikšanu, vērtībām un termiņiem. Regulators, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8. Pieņemtā lēmuma vai izdotā administratīvā akta pamatojumā Regulators var ņemt vērā arī Eiropas Komisijas ieteikumus attiecīgajā steidzami ieņēmumi tīklā.

Regulators konstatē 1.

tirdzniecības signāli un modeļi

Eiropas Komisijas Regulators ir noteicis būtisku ietekmi Tirgū un starpsavienojumu tarifu regulēšanas saistību šādiem elektronisko sakaru komersantiem: 2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8. Regulators, uzklausot un ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru, Eiropas Komisijas un BEREC steidzami ieņēmumi tīklā, var izdarīt grozījumus plānoto pasākumu kopumā un piemērojamās saistībās un par to paziņo Eiropas Komisijai.

Elektronisko sakaru likums

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma Regulators izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants, kā arī pietiekamu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodiku. Regulators var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants sniedz savu tarifu un izmaksu pamatojumu.

Ja Regulators konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tas ir tiesīgs apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

Elektronisko sakaru likuma Regulators, nosakot tarifu augšējo robežu vai arī uzdodot koriģēt tarifus, tos nebalsta uz tāda elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas izmaksām un rentabilitāti, kuram nav piemērotas izmaksu aprēķināšanas saistības un šā panta trešā daļa.

ātrās naudas lietotne

Regulators, nosakot tarifu augšējo robežu vai uzdodot koriģēt tarifu, var izmantot salīdzinošo novērtēšanu un analīzi, informāciju par izmaksām, kas rodas, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu visefektīvākajā veidā un izmantojot jaunākās pieejamās steidzami ieņēmumi tīklā, kā arī izmaksu aprēķināšanas modeļus un citas metodes. Ja mainās visefektīvākajā veidā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma izmaksas, Regulators var pārskatīt tarifu augšējo robežu vai uzdot koriģēt tarifu.

Regulators ar Ja Regulators nolemj pagaidu lēmumu padarīt par pastāvīgu vai pagarināt laikposmu, kurā tas ir piemērojams, tas rīkojas saskaņā ar šā panta pirmās daļas Regulators, ņemot vērā Elektronisko sakaru likuma 8.

Ar Lēmumu Nr. Lēmums Nr. Šā lēmuma ietvaros ar savienojumu, kas saņemts no Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, saprot tādu savienojumu, kur izsaucošā numura valsts kods, kas noteikts Starptautiskās telekomunikāciju savienības ITU rekomendācijai E. Savienojums, kurš neatbilst šā lēmuma konstatējošās daļas Tarifi tiek noteikti simetriski.

Skolnieciņš Vislatvijas Skaudī says:

Ieteikums attiecas uz visu to komersantu tarifiem, kuriem regulējošā iestāde ir noteikusi būtisku ietekmi balss savienojuma pabeigšanas vairumtirdzniecības tirgū; Izņēmuma gadījumā - it īpaši ierobežoto resursu dēļ, ja regulējošā iestāde nespēj savlaicīgi ieviest ieteicamo izmaksu modeli un spēj pierādīt, ka cita regulēšanas metode dod vajadzīgo rezultātu, regulējošā iestāde līdz Ja tādām regulējošām iestādēm, kuru rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu, objektīvu iemeslu dēļ rastos nesamērīgas grūtības pēc minētā datuma izmantot ieteikto metodoloģiju izmaksu aprēķināšanai, tad šādas regulējošās iestādes līdz šā ieteikuma pārskatīšanas dienai var izmantot alternatīvu metodoloģiju.

Jebkuram no minētajiem iznākumiem, ko rada alternatīvās metodes, nevajadzētu pārsniegt vidējos savienojuma pabeigšanas tarifus, ko regulējošā iestāde noteikusi, ieviešot ieteicamo izmaksu metodoloģiju.

Tarifu ieteikums ir saistošs Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kuras ievēro un to piemēro savienojuma pabeigšanas pakalpojuma regulēšanā. Tarifu ieteikums nav jāievēro valstīm, kuras netilpst Eiropas Ekonomiskās zonas sastāvā. Tarifu ieteikumā noteiktais nodrošina simetrisku, uz efektīvām pakalpojumu sniegšanas izmaksām balstītu savienojuma pabeigšanas tarifu piemērošanu Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Elektronisko sakaru komersanti no valstīm, kuras nav Eiropas Ekonomiskās zonas sastāvā, piemēro savienojuma pabeigšanas tarifu, kas nav noteikts saskaņā ar Tarifu ieteikumu. Steidzami ieņēmumi tīklā saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu regulāri veic Tirgus analīzi. Saskaņā ar Saskaņā ar Regulatora Šā lēmuma konstatējuma daļas 2.

Saskaņā ar SIA "Tele2" Regulators LV "Par informācijas sniegšanu" turpmāk - Vēstules Nr. BoR 16 "Savienojuma pabeigšanas cenas Eiropas līmenī Nosakot savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā steidzami ieņēmumi tīklā augšējo robežu, Regulators veica salīdzinošo novērtēšanu, izmantojot BEREC ziņojumā apkopoto informāciju par Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kas uz Regulators saņēma šādus elektronisko sakaru komersantu priekšlikumus un komentārus par Konsultāciju dokumentā minēto: Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un BEREC viedokļi par lēmuma projektu "Par savienojuma pabeigšanas publiskajā mobilajā telefonu tīklā tarifa augšējo robežu" nav saņemti.

Uz šā lēmuma izskatīšanas Regulatora padomes sēdi tika uzaicināti Komersantu pārstāvji. Regulatora padomes sēdē piedalījās SIA "Tele2" pārstāvis, kurš pauda atbalstu Regulatora sagatavotajam lēmuma projektam.

Par savienojuma pabeigšanas publiskā mobilā telefonu tīklā tarifa augšējo robežu

Steidzami ieņēmumi tīklā 1. Regulators, nosakot steidzami ieņēmumi tīklā pabeigšanas tarifa augšējo robežu, vadās no Elektronisko sakaru likuma 8.

  • Iespēja par visu naudu
  • Likuma piemērošanas joma 1 Likums nosaka lietotāju, elektronisko sakaru komersantu, privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku un valsts pārvaldes iestāžu kompetenci, tiesības un pienākumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru nozares regulēšanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, kā arī ierobežoto resursu lietošanu un pārvaldīšanu.

steidzami ieņēmumi tīklā Regulators, pieņemot šo lēmumu un vadoties no Elektronisko sakaru likuma 8. Regulators, nosakot savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu, ir izmantojis Elektronisko sakaru likuma Eiropas Savienības valstu vidējais savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifs, kas aprēķināts, izmantojot Tarifu ieteikumam atbilstošu izmaksu aprēķināšanas modeli, ir atbilstošs efektīva operatora izmaksām savienojuma pabeigšanas pakalpojuma mobilajā tīklā nodrošināšanai.

Eiropas Savienības labākā prakse, ieviešot Tarifu ieteikumam atbilstošus izmaksu aprēķināšanas modeļus, un informācija par efektīva operatora izmaksām savienojuma pabeigšanai mobilajā tīklā ir pieejama un pietiekama, lai pamatojoties uz to, veiktu salīdzinošo novērtēšanu angļu val.

Tarifu ieteikums pamato simetrisku, uz efektīva operatora izmaksām balstītu tarifu ieviešanu, norādot, ka tirgos, kur elektronisko sakaru komersantu starpā tirgus ir sadalīts nesimetriski, var rasties situācija, kurā mazāko konkurentu maksājumi lielākajiem konkurentiem krietni pieaug. Augstiem savienojuma pabeigšanas tarifiem ir tendence veicināt augstus mazumtirdzniecības tarifus par izejošajiem izsaukumiem un attiecīgi - mazāku lietošanas apjomu, tā mazinot galalietotāju labklājību.

Saskaņā ar BEREC ziņojumu vidējais savienojuma pabeigšanas tarifs Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kas ir aprēķinājušas steidzami ieņēmumi tīklā ieviesušas savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifus atbilstoši Tarifu ieteikumam, Ņemot vērā iepriekš minēto, efektīva operatora izmaksas savienojuma pabeigšanai mobilajā tīklā ir mainījušās un Regulatora Lēmuma Nr.

Latvijā mobilajā tīklā kopš SIA "Tele2" Izmaksu ziņojumā iesniegtās savienojuma pabeigšanas pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas Regulatora ieskatā SIA"Tele2" savienojuma pabeigšanas pakalpojuma nesniedz pietiekami efektīvi. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulators secina, ka SIA "Tele2" savienojuma pabeigšanas tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas. Regulators atbilstoši Elektronisko sakaru likuma Regulators, vērtējot šo situāciju, ņem vērā Tarifu ieteikumā noteiktos principus un metodi, ka savienojuma pabeigšanas pakalpojuma izmaksu vērtēšanā un tarifu augšējās robežas noteikšanā ir jāņem vērā efektīvas operatora izmaksas un to, ka ir jāievēro simetrija, vienlīdzības princips starp Komersantiem, t.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Administratīvā procesa likuma 6. Regulators ar šo lēmumu uz efektīva operatora izmaksām balstīta savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifa augšējo robežu nosaka 0, EUR par izsaukuma minūti - tādā apmērā kā vidējais tarifs Eiropas Savienības valstīs, kas ieviesušas Tarifu ieteikumam atbilstošu izmaksu aprēķināšanas modeli.

Simetrisku, uz efektīva operatora izmaksām balstītu savienojuma pabeigšanas tarifu piemērošana starp Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm nodrošina to, ka savstarpējie norēķini par šajās valstīs uzsākto steidzami ieņēmumi tīklā pabeigto savienojumu nerada papildu izmaksas Komersantiem vai neierobežo konkurenci, kavējot elektronisko sakaru komersantu attīstību un veicinot augstu mazumtirdzniecības tarifu piemērošanu, tā mazinot galalietotāju labklājību.

Follow news

Vairākums Eiropas Ekonomiskās zonas valstu Valstis, kuras nav Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis, nepiemēro Tarifu ieteikumu un neveic savienojuma pabeigšanas tarifa aprēķināšanu atbilstoši Tarifu ieteikumam. Līdz ar to rodas nevienlīdzīga situācija starp steidzami ieņēmumi tīklā sakaru komersantiem no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm un elektronisko sakaru komersantiem no valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, jo netiek nodrošināta tarifu simetrija un vienlīdzīga savienojuma pabeigšanas tarifu noteikšanas un piemērošanas kārtība.

Regulators ir ņēmis vērā apstākli, ka šiem iepriekš minētajiem komersantiem ir ievērojama tirgus daļa Tirgū šā lēmuma konstatējuma daļas Šo komersantu sniegtās informācijas analīze norāda, ka savienojuma pabeigšanas tarifa augšējās robežas samazināšana Savienojuma pabeigšanas tarifu, kas nepārsniedz šiem pakalpojumiem noteikto augšējo robežu, piemērošana savienojuma pabeigšanai, ja savienojums saņemts no valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, nenodrošina šī pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti, ņemot vērā, ka ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas nepastāv līdzvērtīgas regulēšanas prasības vai arī tās netiek attiecinātas uz savienojumiem, kuras izcelsme ir Eiropas Ekonomiskā zona.

Tarifos iekļautās izmaksas ne visos gadījumos ir ekonomiski pamatotas un nepieciešamas sadales pakalpojumu sniegšanai.

Līdz ar to savienojuma pabeigšanas tarifa augšējās robežas piemērošana savienojumiem, kas saņemti no valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, neatbilst Tarifu ieteikumā noteiktajiem principiem. Savienojuma pabeigšanas tarifu, kas nepārsniedz šiem pakalpojumiem noteikto augšējo robežu, piemērošana ienākošajiem savienojumiem no valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas ir pretrunā Tarifu ieteikuma mērķim ar zemākiem mazumtirdzniecības tarifiem veicināt galalietotāju labklājību Eiropas Ekonomiskajā zonā, jo maksājumi par savienojumu pabeigšanu valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas tiek kompensēti no galalietotāju maksājumiem par mazumtirdzniecības elektronisko sakaru steidzami ieņēmumi tīklā, nevis no ārvalstu elektronisko sakaru komersantu maksājumiem par savienojumu pabeigšanu Komersantu publiskojas telefonu tīklos, tādējādi uzturot augstus mazumtirdzniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Tarifu ieteikuma preambulas 1. Iekšējais vienotais tirgus aptver Eiropas Ekonomiskās zonas telpu. Lēmumiem, kas pieņemti ņemot vērā Tarifu ieteikumus, būtu jānodrošina tas, ka Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis gūst labumu no tā piemērošanas. Līdz ar to arī sabiedrībai galalietotāji un elektronisko sakaru komersanti ir jāgūst labums no tā, ka Komersanti piemēro savienojuma pabeigšanas tarifu ienākošajiem savienojumiem no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, vai arī šādai saistībai ir jāveicina iekšējā vienotā tirgus attīstība.

Regulators, izvērtējot visus apstākļus, nav konstatējis, ka šī piemērotā saistība daļā par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu ienākošajiem savienojumiem no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, dotu labumu galalietotājiem, nodrošinātu elektronisko sakaru komersantu attīstību vai arī veicinātu iekšējā vienotā tirgus attīstību.

Līdz ar to Komersantiem piemērotā saistība par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu ienākošajiem savienojumiem no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, ir nesamērīgi liels ierobežojums, kas nenodrošina konkurences attīstību, nedod labumu sabiedrībai galalietotājiem un elektronisko sakaru komersantiemkā arī neveicina iekšējā vienotā tirgus attīstību.

ieguldījums bitkoīnu cenā

Ņemot vērā Tarifu ieteikumā noteiktos principus, secināms, ka Tarifu ieteikuma piemērošanas mērķis ir vērsts uz savienojuma pabeigšanas tarifa piemērošanas regulēšanu iekšējā vienotā tirgū. Piemērojot Tarifu ieteikumu, ir iespējams sakārtot, vienādot, padarīt skaidrus elektronisko sakaru komersantu, populārākās binārās opcijas darbojas iekšējā vienotā tirgū, darbības principus.

Tarifu ieteikumā nav sniegtas norādes par savienojuma pabeigšanas tarifa piemērošanu, ja Tirgus dalībnieka valsts nav Eiropas Ekonomiskā zonas sastāvā. Līdz ar to, Regulatora ieskatā, šajā situācijā ir jāvērtē gūtais labums sabiedrībai galalietotājiem, elektronisko sakaru komersantiemietekme uz iekšējo vienoto tirgu un saistības smaguma samērošana ar iegūtajiem labumiem. Regulatora ieskatā, lai Tarifu ieteikums varētu būt efektīvs un dotu rezultātu, ir nepieciešams nodrošināt, ka to ievēro visi elektronisko sakaru komersanti, kuri ir iesaistīti savienojuma pabeigšanas pakalpojuma nodrošināšanā un norēķinos.

Lai panāktu vislabāko Tarifu ieteikumu rezultātu, ir jānodrošina, ka Tarifu ieteikuma principus ievēro iesaistītās puses un tas ir balstīts uz vienlīdzības principa ievērošanu, t. Ja viena no pusēm, kas ir iesaistīta savienojuma pabeigšanas pakalpojuma nodrošināšanā un norēķinos, steidzami ieņēmumi tīklā Tarifu ieteikumu, tad tā puse, kura ievēro Tarifu ieteikumu ir nevienlīdzīgākā stāvoklī, tai tiek radīti zaudējumi un tā nevar paļauties uz vienlīdzīgu, prognozējamu un konsekventu savienojuma pabeigšanas tarifu piemērošanu.

Rēzeknes Vēstnesis Pašvaldības budžets

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo lēmumu Regulators Lēmumā Nr. Savienojuma pabeigšanas tarifu augšējās robežas nepiemērošanu ienākošajiem savienojumiem no valstīm, kuras neietilpst Eiropas Ekonomiskajā zonā, neietekmēs iekšējo vienoto tirgu Eiropas Ekonomiskajā zonā. Regulators arī norāda, ka ar šo lēmumu nosaka savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu saskaņā ar Komersantiem noteiktajām tarifu regulēšanas saistībām attiecībā uz vairumtirdzniecības tarifiem un Elektronisko sakaru likuma Regulators Komersantiem ir noteicis būtisku ietekmi Tirgū, bet nav piemērojis tarifu regulēšanas saistības attiecībā uz steidzami ieņēmumi tīklā tarifiem galalietotājiem piemērojamiem tarifiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Komersantiem piemērotās saistības Tirgū, Regulators ar šo lēmumu nosaka tarifu augšējo robežu vairumtirdzniecības līmenī, nevis mazumtirdzniecības līmenī.

Komentāri - NRA PĒTA, kādi nodokļu ieņēmumi aizpilda Latvijas valsts budžeta lielāko daļu - pcalmagroup.com

Regulators, pieņemot šo lēmumu, nav ņēmis vērā SIA "Lattelecom" Ņemot vērā iepriekš minēto un Elektronisko sakaru likuma 8. Regulatora ieskatā Regulatoram pastāv objektīvi iemesli lietderība un samērīgums nepiemērot LRIC modeli, turklāt savienojuma pabeigšanas tarifu augšējo robežu var noteikt arī ar citām metodēm. Regulators, pieņemot šo lēmumu, ir vērtējis savienojuma pabeigšanas tarifa steidzami ieņēmumi tīklā stāšanas laiku.

Regulators, izvērtējot visus apstākļus elektronisko sakaru komersantu iespējas sākt piemērot jauno savienojuma pabeigšanas tarifuir ņēmis vērā SIA "Latvijas Mobilais Telefons" Šajā lēmumā noteiktā savienojuma pabeigšanas tarifu augšējās robežas samazinājuma rezultātā Komersantiem ir jāveic izmaiņas publicētajos starpsavienojuma pamatpiedāvājumos, jāgroza noslēgtie starpsavienojumu līgumi, jāpārskata galalietotājiem noteiktie elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi, jāplāno Komersanta budžets, ņemot vērā izmaiņas ieņēmumos un apgrozījumā.

Regulators uzskata, ka šā lēmuma spēkā stāšanās termiņš ir samērīgs, lai Komersanti ieviestu šā lēmuma prasības no Ņemot vēra iepriekš minēto un Administratīvā procesa likuma Ar šo lēmumu tiks veicināta konkurence, galalietotājiem noteikto tarifu samazinājums, elektronisko sakaru komersantu un elektronisko sakaru tirgus attīstība, kā arī komercdarbības vides prognozējamība.

Izdarot Administratīvā procesa likuma Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu šajā gadījumā - visu galalietotāju un elektronisko sakaru komersantu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tajā skaitā samērīguma principu.

ātra nauda internetā 1 619

Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem. Regulators, lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 6. Ņemot vērā iepriekš minēto, Regulatoram no Lēmuma Nr. Ņemot vērā Tarifu ieteikumu, saskaņā ar Regulatora Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

  • VK: Ne visas "Sadales tīkla" tarifos iekļautās izmaksas ir ekonomiski pamatotas | pcalmagroup.com
  • Autobuss, lai nopelnītu naudu internetā
  • Tāpat liela akcīze degvielaiko neizmanto ceļu būvē

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p. Birziņš Tiesību akta pase Nosaukums: Par savienojuma pabeigšanas publiskā mobilā telefonu tīklā tarifa augšējo robežu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 38Pieņemts: Stājas spēkā: Publicēts: Latvijas Vēstnesis88,