saturs - lu.lv ... neإ†emot vؤ“rؤپ deficitؤپros tiesu procesus, kas ... tiesؤ«bu...

Puzzle iekārto māju, lai nopelnītu prēmijas,

S A T U R S. VOL. LVII, No 2, ISSUE SUMMER GADAGĀJUMS, VASARA () NUMURS - PDF Free Download

Piedalīšanās starptautiskajos kongresos un konferencēs, publikācijas citējamos žurnālos, starptautiski atzīta eksperta kvalifikācija tas ir mērķis, uz kuru var tiekties ikviens jaunais zinātnieks. Uz to ved garš, daudzus gadus ejams ceļš, kura sākumā ir bakalaura un maģistra darbs. Tāpēc arī pirmajā Rakstu krājumā nolēmām publicēt labākos studentu pētījumus, kuros ieguldījumu devuši arī zinātniskie vadītāji.

Šīs publikācijas parāda, ko mēs darām lai nopelnītu prēmijas ko varam.

Studentiem tās ir pozitīvs impulss un iedvesmas avots turpmākam ceļam zinātnē un liecība par studentu un mācībspēku produktīvu sadarbību. Krājumā ir apkopotas 35 publikācijas, kas aptver plašu sociālo zinātņu tematiku.

puzzle iekārto māju, lai nopelnītu prēmijas

Pirmajā daļā ir ievietoti SZF maģistru un viņu darbu vadītāju sagatavotie raksti, kā arī sadarbības partneru B. Halpina un P.

puzzle iekārto māju, lai nopelnītu prēmijas

Pārkera Limerikas universitāte, Īrija plašāka pētījuma pārskats. Otrajā daļā ir SZF bakalaura grādu ieguvušo absolventu un viņu darbu vadītāju raksti. Šeit ir publicēts arī Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursa uzvarētāja socioloģijā un politiskajās zinātnēs Otto Tabuna un darba vadītājas Gunitas Smiltānes raksts, ko ļoti augstu novērtēja žūrijas komisija.

SZF Rakstu izdošanu iecerēts turpināt arī nākotnē, atspoguļojot fakultātes jaunāko veikumu pētniecībā.

puzzle iekārto māju, lai nopelnītu prēmijas

Izsaku pateicību visiem autoriem un redkolēģijas locekļiem par ieguldīto darbu krājuma tapšanā! Voldemārs Bariss, Dr. The analysis was based on the information obtained through interviews of management staff and employees survey. It has been concluded that organizational change was not appropriately prepared.

However, despite of this, the bureaucratic organizational culture mitigated the negative effects in the performance of the Inspectorate functions. Key words: organizational change, re-organization of public institutions, organizational structure, organizational culture.

May 19, 2014

Ievads Mūsdienās pārmaiņu tempi, apjomi un to sarežģītības pakāpe arvien pieaug. Pārmaiņas ir neizbēgamas ikvienā organizācijā, tās ir kļuvušas par pierastu un stabilu mūsu dzīves sastāvdaļu. Pārmaiņu plūsma kaut ko uzlabo, bet arī kaut ko pasliktina vai pat sagrauj jau esošās organizācijas.

Highway Dragnet (1954).mp4

Tāpēc par jebkura vadītāja kompetences elementu kļūst gan zināšanas par pārmaiņu vadību, gan atbilstoša praktiskā pieredze. Lai arī mūsdienu vadībzinību literatūrā pārmaiņu vadība ir viens no aktuālākajām tematiem, tomēr pētījumi par reorganizāciju praktisku īstenošanu publiskās pārvaldes jomā ir retums ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Tāpēc šīs publikācijas autori izmantoja iespēju apskatīt konkrētu gadījumu Veselības inspekcijas, kura ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas padotības iestāde, reorganizāciju Šī pētījuma mērķis ir novērtēt Veselības inspekcijas reorganizācijas procesa stiprās un vājās puses un tā ietekmi uz funkciju izpildi un organizācijas kultūru.

Situācijas apraksts Veselības inspekcijas turpmāk- inspekcijaizveidi noteica MK rīkojums Nr. Veselības inspekcija kļuva par šo iestāžu funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēju. Veselības inspekcijas izveides pamatojums tika formulēts šādi Trīs inspekcijas tika apvienotas, lai optimizētu kopējo saimniecisko nodrošinājumu un veidotu iestādi, balstoties uz vienas pieturas aģentūras principu.

Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta. Ekonomika un vadības zinātne lpp. Uzņēmuma vērtības saglabāšanu un palielināšanu ietekmējošie faktori Factors Affecting Preservation and Increase of Company Value Jeļena Averina SIA Pareto Centrs Jūrmalas gatveRīgā, LV E-pasts: Uzņēmuma vērtību ietekmējošo faktoru spektrs ir ļoti plašs jebkurš darbības virziens, tirgus, struktūrvienība vai operācija var radīt papildu vērtību akcionāriem, bet var arī to samazināt. Arī ekonomiskais fons un likumdošanas bāze pastiprina vai pavājina uzņēmuma pozīcijas.

Vienas pieturas aģentūru Latvijā dēvē par informācijas un pakalpojumu centriem, un tā ir vērsta uz klientu apkalpošanas uzlabošanu tiešā veidā. Ar šādas aģentūras izveidi iedzīvotājiem nodrošināta iespēja saņemt informāciju vai pakalpojumu, vēršoties iestādē vienu reizi.

VECAS KAPSETAS SPOKS - Janis Ivars Stradins by firmaartcom - Issuu

Tādējādi iedzīvotājs ar minimālu laika patēriņu var saņemt nepieciešamo pakalpojumu. Jansone D. Pirms reorganizācijas katrai no inspekcijām bija definētas noteiktas funkcijas. Valsts Lai nopelnītu prēmijas Inspekcija pildīja tai deleģēto valsts funkciju izpildi, lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un efektīvu zāļu izplatīšanu un novēršot iespējamos farmaceitiskās darbības riska faktorus.

Farmācijas uzraudzības nolūkā tā kontrolēja juridiskās un fiziskās personas, kuras veic farmaceitisko darbību, zāļu, t. Valsts Sanitārā Inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolēja normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā, tai skaitā paaugstināta riska objektos, arī rekreācijas teritorijās.

puzzle iekārto māju, lai nopelnītu prēmijas

Tika pārbaudīts, kā ārstniecības personas ievēro infekcijas slimību reģistrācijas kārtību, vai vakcinācija tiek veikta puzzle iekārto māju higiēnas un epidemioloģiskās drošības prasībām, vai personas, kuru darbs saistās ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, veikušas obligātās veselības pārbaudes, kā tiek ievēroti aizliegumi un 7 9 ierobežojumi strādājot noteiktā profesijā, vai infekcijas saslimšanu gadījumos tiek veiktas visas noteiktās darbības, lai novērstu infekcijas tālāku izplatību u.

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija MADEKKI veica medicīniskās aprūpes kvalitātes kontroli jebkurā ārstniecības iestādē neatkarīgi no tās īpašuma formas un padotības, uzraudzīja un piemēroja soda sankcijas par neatļautas ārstniecības veikšanu un ārstniecības procesā iegūto konfidenciālo ziņu nelikumīgu izpaušanu, kā arī apstrīdēšanas kārtībā kā nopelnīt naudu ātrāk, izmantojot bināros opcijas atteikumus par medicīnisko uzziņu izsniegšanu un izvērtēja medicīnisko uzziņu izsniegšanas pamatotību gada oktobrī šīs trīs inspekcijas apvienoja, un tika izveidota viena struktūra.

Transcription 1 2 VOL. Par Edvīnu Raupu 10 Juris Rozītis. Viens vilciens 11 Agnese Matisone. Par viļņiem un ķiršiem 12 Irēne Avena.

Tomēr šī struktūra bija samērā sīki sadrumstalota, kas pagarināja lēmumu pieņemšanas ķēdi un radīja liekus starpposmus gada Iesāktās aktivitātes iespaidoja arī Valdības lēmumu ietekme par nepieciešamību veikt funkciju izpildei patērēto resursu izvērtējumu un optimizēt procesus un resursu izlietojumu, lai nodrošinātu iestādes funkcijas ierobežota budžeta apstākļos.

Teorētiskā un metodoloģiskā bāze Pēdējos gadu desmitos pārmaiņu vadība ir viens no visvairāk apskatītajiem tematiem menedžmenta literatūrā.

Ekonomika un vadības zinātne - PDF Free Download

No plašā definīciju klāsta autori izmanto Dž. Mondī sniegto definīciju: Pārmaiņas ir plānveidīgu un strukturētu aktivitāšu kopums, kas, iesaistot attiecīgos darbiniekus vai to grupas, ir vērsts uz organizācijas darba rezultātu uzlabošanu, attīstības veicināšanu un personāla uzvedības maiņu Mondy, Definīcijā ir atspoguļoti šī procesa būtiskākie elementi: pārmaiņu mērķa un to projekta nepieciešamība, darbinieku iesaistīšana, struktūrfunkcionālās transformācijas, kā arī ietekme uz organizācijas kultūru.

Publiskās pārvaldes institūciju reorganizācijā parasti tiek akcentētas to struktūras izmaiņas.

puzzle iekārto māju, lai nopelnītu prēmijas

Tās attiecas uz uzdevumu, pilnvaru un atbildības pārdali gan starp dienestiem un nodaļām, gan arī starp vadības līmeņiem un atsevišķiem vadītājiem.

Strukturālās izmaiņas ietekmē amata pienākumu izpildi katrā atsevišķajā darbavietā un līdz ar to arī cilvēku savstarpējās attiecības. Reorganizācija darbiniekos var izraisīt lai nopelnītu prēmijas, jo ne visi vēlas izmaiņas savā kompetences jomā. Pretestība pārmaiņām zināmā mērā ir neizbēgama un tai ir trīs galvenie iemesli: nenoteiktības sajūta, bailes kaut ko zaudēt, apdraudētības sajūta.

Ja darbinieks sajūt draudus sev, tad viņš apzināti vai neapzināti izrāda negatīvu attieksmi pret pārmaiņām, vai pat atļaujas sabotējošu rīcību.

Darbinieki lai nopelnītu prēmijas laikā bažījas par to, vai viņu personīgās vajadzības netiks apmierinātas mazākā apmērā nekā agrāk. Darbinieki var domāt, ka pārmaiņas viņu problēmas var tikai vairot. Psihologs K.

  1. - pcalmagroup.com - Latvijas tūrisma vortāls, portāls
  2. 60 sekunžu opcijas
  3. Divi topi tirdzniecībā
  4. pcalmagroup.comta/pcalmagroup.com at master · ryanfb/pcalmagroup.comta · GitHub
  5. Ieņēmumi vietņu interneta rangā
  6. Twitter Web Client — May 19, , Mobile

Levins K. Lewin ir izstrādājis trīs soļu lai nopelnītu prēmijas posmu shēmu skatīt 1. Šie posmi ir: atkausēšana, pārkārtošana un nofiksēšana 1. Lewin Ar jēdzienu atkausēšana saprot pārmaiņās iesaistīto organizācijas resursu sagatavošanu pārmaiņu veikšanai.

Vispirms tā ir cilvēku sagatavošana. Tie ir informēšanas pasākumi, izmantojot dažādu veidu komunikācijas kanālus. Viens no biežākajiem pārmaiņu neizdošanās cēloņiem literatūrā minēts komunikācijas pasākumu trūkums, kā arī 8 10 nepietiekami bieži veikta izskaidrošana. Atkausēšanas posma būtība izteikta jautājumā: ar ko jaunā situācija būs izdevīgāka un ērtāka tiem darbiniekiem, uz kuriem attieksies pārmaiņas? Atbildei uz šo jautājumu jābūt skaidrai un pārliecinošai, tikai tad var cerēt uz pretestības mazināšanos.

Otrs solis pārmaiņās ir pārkārtošana, puzzle iekārto māju ietver visus pārmaiņu paņēmienus un metodes, ko izmanto organizācijas vadība, lai panāktu ieplānoto uzlabojumu.