Augstskolu likums

Pilns profesionāļu izvēles kurss, Augstākā izglītība – par un pret

Saturs

  pilns profesionāļu izvēles kurss

  Prezentāciju veidošana par aktuāliem slimību patoģenēzes aspektiem. Vērtēšanas kritēriji: Studiju kursa laikā pasniedzēji veic zināšanu pārbaudi ar īsu kontroldarbu palīdzību daudzatbilžu izvēles tests vai cita īsa pārbaudes forma saskaņā ar docētāja norādījumu.

  Studiju kursa beigās saskaņā ar attiecīgās studiju programmas plānojumu studenti kārto rakstisku vai elektronisku eksāmenu daudzatbilžu izvēles testa formā. Saskaņā ar RSU Studiju reglamenta apst.

  pilns profesionāļu izvēles kurss

  RSU Senāta Visu pārbaudes darbu vērtēšana, t. Gala pārbaudījums pilna laika studijas : Eksāmens Rakstisks Gala pārbaudījums nepilna laika studijas : Studiju pilns profesionāļu izvēles kurss Zināšanas: Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot atsevišķu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību; patoģenēzi un tās izpausmes klīniskajās norisēs, attēldiagnostikas un laboratorijas izmeklējumos; cēloņus un riska faktorus; iespējamās komplikācijas un sekas, kā arī iznākumus, ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms.

  Prasmes: Ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms, students klīniskos uzdevumos iepratīsies identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt kursa tematiskajā plānā minēto slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu nepieciešamos laboratorijas izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

  Kompetences: Izmantojot apgūtās zināšanas, students attīstīs kompetences darbā ar informāciju un medicīnas izmeklējumu datiem.

  pilns profesionāļu izvēles kurss