Informācijas cenu dienests.

Vidējās darījumu cenas

Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi pielikums turpmāk — cenrādis un kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem turpmāk — pakalpojums : 1. Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana; 1.

informācijas cenu dienests cepure par kanāla ieņēmumiem internetā

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana; 1. Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar cenrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.

Valsts zemes dienests viena pasūtījuma ietvaros sniedz vienu vai informācijas cenu dienests pakalpojumus atbilstoši personas pieprasījumam.

informācijas cenu dienests Bitcoin depozīta iespēja

Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un tas ir tehniski iespējams, cenai par pakalpojumu piemēro koeficientu divi.

Informācijas cenu dienests VII nodaļā minētos pakalpojumus nesniedz īsākā termiņā. Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē gan elektroniskā veidā, gan klātienē vai pa pastu un persona pakalpojumu pieprasa, tai skaitā dokumentus iesniedz, un saņem elektroniskā veidā, Valsts zemes dienests par elektronisko pakalpojumu piemēro desmit procentu cenas samazinājumu.

Laipni lūdzam Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.

Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē tikai elektroniskā veidā un persona pakalpojumu pieprasa vai saņem klātienē, Valsts zemes dienests piemēro papildu maksu par apkalpošanu klātienē saskaņā ar cenrādi.

Maksu par pakalpojumu veido: 7. Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona saskaņā ar Valsts zemes dienesta sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā, izņemot: 8.

Sejas masku iegāde daļai jēkabpiliešu ietekmē ģimenes budžetu

Šādā gadījumā persona maksā priekšapmaksu cenrādī norādītās pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, izņemot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus. Ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.

informācijas cenu dienests bināro opciju zig zag

Paredzētās maksas apmērs, ko aprēķina priekšapmaksas veikšanai, var atšķirties no pasūtījuma tāmes summas, kas aprēķināta atbilstoši faktiski izpildīto darbu apjomam. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi uzsāk nākamajā darbdienā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir veikta šo noteikumu 8.

Drukāt Lauksaimniecības produktu cenu un tirdzniecības apjomu ziņošana Saskaņā ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem katrai dalībvalstij ir jāvāc informācija par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem un jāziņo par tiem Eiropas Komisijai. Šī informācija tiek izmantota Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanai: - Lauksaimniecības produktu ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšanai; - Intervences pasākumu pamatošanai; - Muitas vērtības noteikšanai.

Ja šo noteikumu 8. Valsts zemes dienests par sniegto pakalpojumu izraksta un izsniedz personai rēķinu. Persona Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas.

informācijas cenu dienests kā izmantot rsi indikatoru binārajās opcijās

Par pakalpojumu persona norēķinās: Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona. Ja persona nav samaksājusi rēķinu norādītajā termiņā, Valsts zemes dienestam ir tiesības datus par personu nodot parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam.

Ja nav ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad par to izrakstītie rēķini, kā arī par citiem personai sniegtajiem pakalpojumiem izrakstītie rēķini, kuriem iestājies informācijas cenu dienests termiņš, ir samaksāti pilnā apmērā un šie maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

Drukāt Vispārējā informācija Saskaņā ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem katrai dalībvalstij ir jāvāc informācija par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem un jāziņo par tiem Eiropas Komisijai. Zemkopības ministrijas uzdevumā kopš Informācija par lauksaimniecības produktu cenām pieejama šeit. Produktu cenu un tirdzniecības apjomu informācija tiek izmantota Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanai: Lauksaimniecības produktu ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšanai; Intervences pasākumu pamatošanai; Muitas vērtības noteikšanai.

Ja ir ierosināta informācijas cenu dienests par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums un persona ir samaksājusi atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam noguldījumi ātrai peļņai maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi var pārtraukt: Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanai, šādā kārtībā: Persona rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas; Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības rakstiski atteikties no pakalpojuma.

informācijas cenu dienests opciju shēmas veidi

Ja persona atsakās no pakalpojuma, Valsts zemes dienests pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas samaksāto naudas summu pilnā apmērā šo noteikumu Šo noteikumu Valsts zemes dienests ne vēlāk kā 45 kalendāra dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas atmaksā personai attiecīgo naudas summu, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību.

Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta Maksa par pakalpojumu, kas pieprasīts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pieprasīšanas dienā.

Noteikumi stājas spēkā

informācijas cenu dienests tirdzniecības ietekme uz tirgotāju