Esmu ieguldītājs bez iespējām. Laidienu arhīvs

Saturs

  Esmu ieguldītājs bez iespējām

  Lūdzam iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā minētā likumprojekta nosūtīšanu komisijām, nosakot Budžeta un finansu nodokļu komisiju kā vienīgo un atbildīgo komisiju.

  Ar cieņu, Budžeta un finansu nodokļu komisijas Balodis Likumprojekts I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.

  Likumā lietotie termini 1 Ieguldījumu fonds — lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas. Likuma mērķis Šā likuma mērķis ir samazināt risku darījumos ar vērtspapīriem un veicināt privāto uzkrājumu ieguldīšanu vērtspapīru tirgū.

  Esmu ieguldītājs bez iespējām

  Likumā regulētā darbība 1 Šis likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijas Republikā ar mērķi tos ieguldīt piesaistītāja vārdā.

  II nodaļa. Ieguldījumu sabiedrība 4.

  Esmu ieguldītājs bez iespējām

  Ieguldījumu sabiedrība 1 Šā likuma 3. Sabiedrības akcijas 1 Sabiedrībai ir tikai vārda akcijas. Sabiedrības kapitāls un finansu rādītāji 1 Sabiedrības minimālais dibināšanas pamatkapitāls ir lati.

  Esmu ieguldītājs bez iespējām

  Sabiedrības atrašanās vieta Sabiedrības pārvaldes institūciju atrašanās vietai jābūt Latvijas Republikā. Sabiedrības darbības laiks Sabiedrība drīkst tikt dibināta tikai uz nenoteiktu laiku.

  Esmu ieguldītājs bez iespējām

  Darbības uzsākšana 1 Sabiedrība ir tiesīga uzsākt darbību tikai pēc speciālas atļaujas turpmāk — licences saņemšanas. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība 1 Sabiedrība saskaņā ar likumu, tās statūtiem un ieguldījumu fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu savā vārdā uz fonda ieguldītāju rēķina rīkojas ar ieguldījumu fonda mantu un Esmu ieguldītājs bez iespējām tās izrietošajām tiesībām, ieguldot to šajā likumā atļautos ieguldījuma objektos saskaņā ar riska samazināšanas principu.

  Tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā.

  Esmu ieguldītājs bez iespējām

  Sabiedrības līdzekļu ieguldīšanas ierobežojumi 1 Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citā ieguldījumu sabiedrībā, kā arī iegādāties sevis pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecības.