Promocija | Rīgas Tehniskā universitāte

Disertācijas iespējas

Promocija Promocija Promocija ir zinātniska darba aizstāvēšana, kuras rezultātā tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds.

Kā pasūtīt grāmatas Primo? - LU Bibliotēka

Promocijas kārtību nosaka Noteikumi par promocijas padomēm un promociju RTU. Pašlaik RTU darbojas 19 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt zinātnisko grādu arhitektūrā, būvzinātnē, elektronikā un telekomunikācijās, elektrotehnikā, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, ķīmijā, ķīmijas inženierzinātnē, mašīnzinātnē, materiālzinātnē, mehānikā, transportā un satiksmē, vadībzinātnē un vides zinātnē.

Promocijas darbi

Promocijas padomes doktora zinātnisko grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka profesors, asociētais profesors, docents un vai vadošais pētnieks, kas RTU noteiktā kārtībā ir apstiprināts vadībā patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu.

Promocijas darbs var būt gan disertācija, gan tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, gan monogrāfija — recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai.

 • Promocijas darbi / disertācijas
 • Kāda ir labākā bināro opciju platforma
 • Disertācijas (SZF) / Doctoral Theses
 • Promocija | Rīgas Tehniskā universitāte

Doktorantam kvalitatīvas studijas doktorantūrā noslēdzas ar visu doktora studiju darba plānā paredzēto eksāmenu un ieskaišu disertācijas iespējas promocijas darba iesniegšanu doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanai attiecīgās nozares Promocijas padomē, promocijas darba publisku aizstāvēšanu un doktora zinātniskā grāda iegūšanu.

Pirmais posms Pirmais posms ceļā uz doktora zinātniskā grāda ieguvi noslēdzas, kad doktorants ir veiksmīgi nokārtojis visus doktora studiju darba plānā paredzētos eksāmenus un ieskaites, kā arī izstrādājis promocijas darbu.

apmācība par bināro opciju video tirdzniecību

Otrais posms Otrais posms — promocijas darba iesniegšana attiecīgās nozares promocijas padomē publiskai aizstāvēšanai. RTU struktūrvienība, kurā izstrādāts promocijas darbs, sēdē pieņem lēmumu, ka promocijas darbs ir izstrādāts un iesniedzams attiecīgās nozares promocijas padomē.

Dažādi (disertācijas, multimediju meklētāji, daudznozaru bibliotēkas u. c.)

Sēdes protokola izrakstu zinātniskā grāda pretendents kopā ar pārējiem nepieciešamajiem dokumentiem atbilstoši Noteikumiem par promocijas padomēm un promociju RTU iesniedz attiecīgās nozares promocijas padomē. Trešais posms Trešais posms — promocijas padome promocijas darbu pieņem, ja tā autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis disertācijas iespējas mērķi un disertācijas iespējas, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis, darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs.

 1. Zitmane, Marita Latvijas Universitāte, Promocijas darbs veltīts reklāmas lomai patērētāja identitātes un dzimtes priekšstatu veidošanā Latvijā no
 2. Ieņēmumi internetā, vai tās ir reālas atsauksmes
 3. Atpakaļ Dažādi disertācijas, multimediju meklētāji, daudznozaru bibliotēkas u.
 4. Reālie ienākumi attālināti

Ja promocijas darbs atbilst promocijas padomes prasībām, tad tiek nozīmēts aizstāvēšanas datums. Ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms promocijas padomes noteiktā disertācijas iespējas darba aizstāvēšanas datuma zinātniskā grāda pretendents: kas jau ir atskaitīts no doktorantūras par teorētiskā kursa beigšanu, iesniedz Doktorantu studiju daļā RTU Zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu par fiat to doktorantūrā; ievieto promocijas darbu, promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā un promocijas darba pielikumu elektronisko versiju portālā ORTUS.

Izziņas par Promocijas darba un kopsavilkumu nodošanu bibliotēkās iesniedzamas Promocijas padomes sekretāram pirms aizstāvēšanas.

stratēģija bināro opciju dakšām

Ceturtais posms Ceturtais posms — promocijas darba aizstāvēšana. Noteikumos par promocijas padomēm un promociju RTU atrodama informācija par to, kā notiek promocijas darba publiska aizstāvēšana un zinātniskā grāda piešķiršana. Doktora zinātnisko grādu pretendentam piešķir pamatojoties uz promociju padomes lēmumu ar Disertācijas iespējas rektora rīkojumu.

minimālais depozīts bināro opciju tirdzniecībai

Promocijas padomes Pašlaik RTU darbojas 16 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt doktora grādu zinātnes doktors Ph. Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, Vides inženierijā un enerģētikā, Materiālzinātne, Ķīmijā, Ķīmijas inženierzinātnē, Ekonomikas un uzņēmējdarbības, Būvniecības un transporta inženierzinātnes, Mašīnbūve un mehānika, Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra nozarēs.

ātrs veids, kā nopelnīt daudz

Noteikumi par Promocijas padomēm un promociju Noteikumi nosaka padomju izveidošanas un darbības kārtību, kā arī doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtību RTU. Promocijas darbu noformēšana Iepazīsties ar promocijas darba kritēriji un norādījumiem promocijas darba un tā kopsavilkuma noformēšanai.

 • PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANA | pcalmagroup.com
 • Minūtes laikā nopelnīt naudu par binārajām opcijām
 • Promocijas darbi | RSU

Veidlapas Promocijas darbi Aizstāvēšanai iesniegtos promocijas darbus var atrast notikumu kalendārā, promocijas darbu kopsavilkumus var atrast RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā.